รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2565 ในฐานะผู้มีความสามารถ และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยกำหนดเข้ารับรางวัลในงานสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 51 ปี วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง