รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย (ประเภทบริหาร)

ขอแสดงความยินดีกับคุณอารีพันธ์ เจริญสุข ตำแหน่งรองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ที่ได้รับเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย (ประเภทบริหาร) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562