รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบโล่ห์รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 รูปแบบออนไลน์ โดยมีศิษย์เก่าของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2 ท่าน ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นในครั้งนี้ด้วย ได้แก่

ดร.พัชรา เบญจรัตนาภรณ์
ผู้อำนวยการโครงการเอดส์ แห่งสหประชาชาติ
ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ รุ่นที่ 5
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล เป็นที่ปรึกษา
คุณนิตยา พิริยะธรรมวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม รุ่นที่ 11
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ เป็นที่ปรึกษา

สามารถดูย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/CTQFTdoz7ZM และ https://www.facebook.com/208970105791827/videos/574806217548412/