รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2564

ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.เบญจมาศ เป็นบุญ ศิษย์เก่าหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2564 สาขาสังคมวิทยา จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในหัวข้อ “ผลกระทบจากการย้ายถิ่นระหว่างประเทศของแรงงานไทยต่อสุขภาพจิตของครอบครัว ในฐานะประเทศต้นทาง: การสูญเสียผู้ดูแลและการส่งต่อ ภาระการดูแลของครัวเรือนที่มีการย้ายถิ่น” (The Impact of Transnational Labor Migration on Mental Health of Left-behind Family: Care Drain and Care Chain Situation in Thailand) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

https://nriis.nrct.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256311181120241897823.pdf