รางวัลวิทยานิพนธ์ดี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร. จงจิตต์ ฤทธิรงค์ ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดี ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557