รางวัลวิทยานิพนธ์ดี

ขอแสดงความยินดีกับนายอิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดี ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557