รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนายฐิตินันทน์ ผิวนิล ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท  ประจำปีการศึกษา 2557