รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภคนันท์ อังกาบ (รุ่นที่ 41) นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับปริญญาโท ชื่อวิทยานิพนธ์เรื่อง “กระบวนการสะสมทุนของครัวเรือนที่มีการย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศจากรุ่นสู่รุ่น” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร  พันพึ่ง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา