รางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : รางวัลนักวิจัยระดับเพชร ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และฐานะศิษย์เก่าสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรประชากรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาประชากรศาสตร์ รุ่นที่ 2 ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : รางวัลนักวิจัยระดับเพชร ประจำปี 2561 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ฉบับที่ 393/2562 
 
โดยผู้จะได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเพชร สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, SCOPUS และวารสารระดับชาติในกลุ่ม TCI 1 รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 30 ผลงาน (โดยบทความใน TCI 1 จำนวน 2 เรื่องนับเป็น 1 ผลงาน) ซึ่ง รศ.ดร. ดุษฎี อายุวัฒน์ มีผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติในฐาน ISI, SCOPUS จำนวน 25 เรื่อง และวารสารระดับชาติใน TCI 1 จำนวน 49 เรื่อง รวมจำนวน 74 เรื่อง นับเป็น 43 ผลงาน เป็นผลงานวิจัยสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ในประเด็นเกี่ยวกับ Labour and Migration , Population และ Social sciences