รางวัลชมเชยประเภทโปสเตอร์

ขอแสดงความยินดีแก่ นายภาสกร บุญคุ้ม ได้รับรางวัลชมเชยประเภทโปสเตอร์ จากผลงานเรื่อง  "การประยุกต์ใช้แบบฟอร์มออนไลน์ ในการทำรายงานร้อยละของจำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่รับรู้และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล"  ในงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558 “ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน” เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารสิริวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา