รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้รับเลือกตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริหาร NEW-CCET
(Network for WHO Collaborating Centres and Centres of Expertise inThailand) ในกลุ่ม
Human Reproduction, Reproductive Health, PHC, Food Safety, NCD, Health Economics,
Women's Health จากสถาบันสมาชิก NEW-CCET เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556