รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย ศิษย์เก่าสถาบันฯ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัญฑิต (ประชากรศาสตร์) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี เป็นประธานควบคุมวิทยานิพนธ์ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เป็น อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย ยังได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2555 ประเภทบริหาร จากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรงเทพฯ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่