รองศาสตราจารย์ ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล

รองศาสตราจารย์ ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล ได้รับรางวัลผลงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2552 จากงานวิจัยเรื่อง "รัฐไทยกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายเอดส์ และอนามัยเจริญพันธุ์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ"