รองศาสตราจารย์ ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล

รองศาสตราจารย์ ดร. กฤตยา อาชวนิจกุลที่ได้รับรางวัล “ ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2554 จาก สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ