รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา

แสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา อาจารย์ประจำสถาบันฯ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น "ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข"