ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน วรสิริอมร

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ยุพิน วรสิริอมร อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์จากสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557