ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัมพร โห้ลำยอง

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จรัมพร โห้ลำยอง อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์จากสภามหาวิทยาลัย