ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ อาจารย์ประจำสถาบัน วิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้ง จากสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2555