ประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา

ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ในโอกาสได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ต่อเนื่องเป็นวาระ 2