นายฐิตินันท์ ผิวนิล

นักศึกษาของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ที่ได้รับรางวัล การประกวดบทความ
หัวข้อ “เรารักมหิดล” ประเภทการประกวดระดับคณะ จากมหาวิทยาลัยมหิดล