นางสาวสุดารัตน์ ธีระวร

นางสาวสุดารัตน์ ธีระวร ศิษย์เก่าของสถาบันฯ ที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็น"ข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น"
ประจำปี 2552 และได้รับคัดเลือกเป็น "คนดีศรีอนามัยดีเด่น" ประจำปี 2552