ทุนพัฒนาบัณฑิต ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิราวรรณ เผื่อแผ่  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ที่ได้รับทุนพัฒนาบัณฑิต ประจำปี 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) ทั้งนี้นักศึกษาอยู่ในระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ Ageism: Mystery in ageing society โดยมี รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์