ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล

ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล ได้เคยศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประชากรศาสตร์ รุ่นที่ 5 ปี 2525 ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคมเป็นระยะเวลา 1 เทอม และได้ลาออกเนื่องจากได้รับทุน ก.พ.ไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลีย

ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1340938018&grpid=03&catid=&subcatid