จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “HAPPINOMETER”

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ เนื่องในโอกาสที่ กองเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “HAPPINOMETER” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือเป็นการรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในนาม ม.มหิดล ร่วมกับ สำนักงานสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมี รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ เป็นผู้ออกแบบเครื่องหมายการค้า