คุณณัฐยา บุญภักดี

ขอแสดงความยินดีกับคุณณัฐยา บุญภักดี ศิษฐ์เก่าของสถาบันฯ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตร นานาชาติ) รุ่น 17 ปี 2548 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ ครอบครัว อโชก้า เฟลโลว์ ประจำปี พ.ศ. 2555