คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี 2559

ขอแสดงความายินดีแก่ ผศ.ดร.ศรัณยา สุจริตกุล  ศิษย์เก่าสถาบันฯ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ  (ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) ได้รับรางวัลเกียรติคุณ “โครงการกิจกรรมรณรงค์การทำความดี ต้นแบบคนดี ใต้ร่มพระบารมีพ่อของแผ่นดิน คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี 2559” จัดโดย สมัชชานักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์