ขอแสดงความยินดี

คุณนิตยา พิริยะธรรมวงศ์ ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัทชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)