ขอแสดงความยินดี

คุณอารีย์พันธ์ เจริญสุข ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561