ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2558