ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2558