ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ นักปฏิบัติการวิจัยประจำสถาบันฯ มหาวิทยาลัยมหิดลมีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นนักปฏิบัติการวิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559