ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร อาจารย์ประจำสถาบันฯ มหาวิทยาลัยมหิดลมีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ตั้งแต่วันที่ 17กรกฎาคม พ.ศ. 2558