ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล อาจารย์ ดร.ศุทธิดา ชวนวัน ดร.ปิยะวัฒน์ เกตุวงศา และคุณวิชาญ ชูรัตน์

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล อาจารย์ ดร.ศุทธิดา ชวนวัน ดร.ปิยะวัฒน์ เกตุวงศา (นักวิจัยโครงการ) และ คุณวิชาญ ชูรัตน์ (ศิษย์ เก่าสถาบันฯ ป.โทไทย) ซึ่งมีผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2555 จากสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555