ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ประจำปี 2557

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ประจำปี 2557 
  • นายณัชพล อ่วมประดิษฐ์ (หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร์)  
  • นายศราวุฒิ ศรีทอง (หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม) 
  • นายสุเทพ คำเมฆ (หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม)
  • นางสาวอมรรัตน์ มานะวัฒนวงศ์ (หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม)
  • นางสาวทิพวรรณ ฝางแก้ว (หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม)