Love You Club: พานไหว้ครู

นักศึกษา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม "Love You Club" ในหัวข้อ "พานไหว้ครู" เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ณ ห้องสระบัว ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม