LOVE U CLUB: Cultural Performance

นักศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสงัคม หลักสูตรนานาชาติ จัดกิจกรรม LOVE U CLUB ในหัวข้อ Cultural Performance เพื่อร่วมเเบ่งปันเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของสถาบันฯ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ชมภาพทั้งหมด >>