LOVE U CLUB: สงกรานต์ สานสัมพันธ์ไทย-อินเตอร์

นักศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) จัดกิจกรรม LOVE U CLUB ในหัวข้อ สงกรานต์ สานสัมพันธ์ไทย-อินเตอร์ เพื่อร่วมเเบ่งปันเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของสถาบันฯ ณ บริเวณหน้าห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ชมภาพทั้งหมด  >>