JPSS ได้รับการบรรจุเพิ่มในฐานข้อมูลสากล Scopus

รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และนายศรายุทธ สกุลตันติเมธา เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลแสดงความยินดีให้กับวารสารไทยที่ได้รับการตอบรับเข้า Scopus และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่บรรณาธิการวารสารดีเด่น ประจำปี 2561 (2018 Editor’s Certificare) ใน “การประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย” ครั้งที่ 12 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
 
โดยวารสาร Journal of Population and Social Studies (JPSS) ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เป็น 1 ใน 3 ของวารสารของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับการยอมรับเพื่อบรรจุในฐานข้อมูล Scopus จาก 10 วารสารที่ได้รับการบรรจุในฐานข้อมูล Scopus ในปีนี้ โดยแบ่งตามสาขาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตาม Thailand 4.0 ได้ ดังนี้
สาขาสิ่งแวดล้อม
1) Environment and Natural Resources Journal ของ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2) Pharmaceutical Sciences Asia ของ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์
3) Journal of Population and Social Studies ของ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
 
นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรพร้อมเงินสนับสนุนในฐานะบรรณาธิการวารสารดีเด่น ประจำปี 2561 (2018 Editor’s Certificare) จำนวน 4 ท่าน ดังนี้
1) รองศาสตราจารย์เบญจภรณ์ ประภักดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2) รองศาสตราจารย์ ดร.ภกญ. มัลลิกา ชมนาวัง คณะเภสัชศาสตร์
3) ศาสตราจารย์ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เป็นผู้แทนรับมอบ)
4) รองศาสตราจารย์มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์
 
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/IPSRMAHIDOLUNIVERSITY/