IRB TALK ครั้งที่ 3

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม IRB TALK ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์และศิลป์ การใช้ประโยชน์ผลงานวิชาการของคนอื่นโดยไม่ให้ละเมิดจริยธรรม” วิทยากรโดย รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา และ ผศ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง

ผู้สนใจสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook Live IPSRMahidolUniversity: https://fb.watch/eQlbZbTK5D/