IPSR Research Forum ครั้งที่ 2 เรื่อง ‘Population and Family’

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา ร่วมประชุมกับ คุณณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคุณอุษา มะลิซ้อน ใน IPSR Research Forum ครั้งที่ 2 ประเด็น "Population and Family" เพื่อพูดคุยและหารือในการพัฒนาโจทย์การวิจัยร่วมกัน ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล