IPSR-CSR ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 สถาบันฯ จัดโครงการ IPSR-CSR ระยะที่ 3: ฟื้นฟูศูนย์ปฏิบัติการวิจัยกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูศูนย์ปฏิบัติการวิจัยกาญจนบุรีให้สามารถกลับมาใช้งานได้ดังเดิม เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงานเพื่องานวิจัย การเรียนการสอน และเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้กับชุมชนของประชากรในพื้นที่ศึกษา รวมทั้ง รองรับกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ชมภาพทั้งหมด >>