IPSR ร่วมงานเดิน-วิ่งการกุศล MU Charity 2022

ทีมผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ร่วมงานเดิน-วิ่งการกุศล MU Charity 2022 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสนับสนุน Healthy Workplace อ1 ออกกำลังกาย “Exercise” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล