Healthy 4.0 ขยับเพื่อสุขภาพ

พลเอกณัฐติพล กนกโชติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายแพทย์ ดร.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนัก 5 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ อาจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ได้ร่วมสัมมนาในประเด็น “Healthy 4.0 ขยับเพื่อสุขภาพ” ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายพื้นที่สุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ ปี 2561 ณ พาวิลเลี่ยน A ชั้น 8 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น