Career Destiny ออกแบบเส้นทางงานที่ใช่ตัวคุณ

ศาสตราจารย์ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา จัดอบรม "Career Destiny ออกแบบเส้นทางงานที่ใช่ตัวคุณ" ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม โดยมีอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมอบรม