ABACUS Closing Meeting and Phase 2 Planning

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง เข้าร่วมประชุมและนำเสนองานของโครงการ ABACUS ในการประชุม ABACUS Closing Meeting and Phase 2 Planning โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี สันภูวรรณ์ ร่วมประชุมและเป็นผู้วิจารณ์บทความในการประชุมดังกล่าว ณ Medical Center Radboud University  ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์