22 เมษายน 2557

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "IPSRWriteshop : การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร" สำหรับบุคลากรของสถาบันฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเขียนบทความตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ โดยมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิจัยของสถาบันฯ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งมีอาจารย์ ดร.จรัมพร โห้ลำยอง เป็นผู้รับผิดชอบหลัก พร้อมคณะ ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 37 คน ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม