17 เมษายน 2557

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดมหิดลสิทธาคาร ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา