ไลฟสไตล์ แผนการดำเนินชีวิต กับแนวคิดการมีบุตรของคนเจอเนอเรชันวาย”

ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร อาจารย์ประจำสถาบันฯ นำเสนอองค์ความรู้และข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัย หัวข้อเรื่อง "ไลฟสไตล์ แผนการดำเนินชีวิต กับแนวคิดการมีบุตรของคนเจอเนอเรชันวาย" ณ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เอ 1 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย