ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

อาจารย์ ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยหัวข้อ Research Integrity แบบออนไลน์ (ผ่านโปรแกรม Zoom) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม กล่าวเปิดงาน

ภาพทั้งหมด >>