ให้สัมภาษณ์คณะทำงานจัดทำวิดิทัศน์ จาก สสส.

อ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา อาจารย์ประจำสถาบันฯ ให้สัมภาษณ์คณะทำงานจัดทำวิดิทัศน์ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เรื่อง การดำเนินการโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย พร้อมด้วย น.ส.ชุติมา อยู่สมบูรณ์ นักวิจัยโครงการ ให้สัมภาษณ์ เรื่อง กระบวนการ วิธีการ การจัดเก็บข้อมูล และ การรวบรวมข้อมูลของพนักงานสัมภาษณ์ สนับสนุนโดย สสส. ณ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล